Omkring brugen af perfinbilledet W. S. / S. Perfinnummer W. 18.1 tilhørende firmaet A/S W. Strøier & Co., brugt i regi af andre firmaer på deres forsendelser

 

Indledning
Vanen tro kigger jeg engang imellem mine mange chartek igennem for at lede efter noget brugbart til en artikel til udlæggelse her på hjemmesiden, og i et af disse chartek fandt jeg nogle notater nedfældet med spørgsmål stillet mig for snart mange år siden om et perfinbilledes tilhørsforhold fundet på forsendelser (kuverter) nærmere bestemt om perfinbilledet W. S. / C., Perfinnummer W. 18.1 tilhørende firmaet A/S W. Strøier & Co., – med andre firmanavne som ikke var i overensstemmelse med afsenderens navn.
Vedlagt disse notater var tre kuverter: 1) En kuvert fra Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co. (Ustemplet). 2) En kuvert fra firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank- og Vare- Kommissions-Forretning. 3) En kuvert fra P. Carl Petersen. 4) En kuvert fra Firmaet Transaction (et nyligt indkøb fra Fyns Frimærke Service) og 5) Et postkort brugt i privat øjemed, – alle fra København K, ifølge navn på tryk og stempler på kuverterne, og sidst, men ikke mindst, det mest interessante i denne sammenhæng, – alle var de påsat frimærker perforeret med det samme perfinbillede, perfinbilledet W. S. / C., Perfinnummer W. 18.1 tilhørende firmaet A/S W. Strøier & Co.
Hvordan i alverden hænger det sammen, det her, blev der spurgt ind til dengang for år tilbage med at så mange forskellige firmaer har brugt det samme perfinbillede, perfinbilledet W. S. / C., med Perfinnummer W. 18.1 på deres forsendelser, et perfinbillede som jo vitterligt tilhører et andet firma, her firmaet A/S W. Strøier & Co.
Her skal det lige indflettes at firmaet A/S W. Strøier & Co., ”alene” efter godkendt ansøgning i 1908, indsendt behørigt som man skulle det dengang til Generalpostdirektoratet fik tilladelse til med et tildelt journalnummer: Gpd. Jn. IIIA. 08. 1908. 7088, at perforere firmaets frimærker med dette perfinbillede W. S. / C.
Endvidere blev spurgt ind til: Hvad var disse firmaers tilhørsforhold til firmaet A/S W. Strøier & Co.? – hvilken berettigelse havde disse firmaer til overhovedet, – at gøre brug af firmaet A/S W. Strøier & Co., frimærker perforeret med perfinbilledet W. S. / C., på egne forsendelser? Der må jo være en logisk forklaring på det her, – kan du ikke prøve at finde ud af det?
Med skam at melde, så burde jeg nok have fulgt op på dette dengang for mange år siden, men OK, det gør jeg så nu, – bedre sent end aldrig!

 

Læs venligst herunder om forklaringen:

 

Forklaringen
Læser man beskrivelsen under hver enkelte af de her viste kuverter tilhørende det respektive firma, så vil man bemærke, at mange af de navngivne personer betræder posterne i bestyrelserne, og prokurister under de forskellige firmaers navne:
1) Det være sig: Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co. Her bestaar bestyrelsen af: Direktør Julius Theodor Waldemar Strøier, Peter Carl Petersen, grosserer, Frm. Der i fællesskab tegner firmaet samt prokurist Jørgen Jørgensen Frost.
En note: Peter Carl Petersen har jeg ikke kunnet finde meget om, men formentlig er der tale om en Peter Carl Ludvig Petersen, en dansk grosserer og medstifter af Nordisk Kaffe-Kompagni (brugeren af perfinbilledet N.K.K.). Tidsrummet (årstal) passer fint ind. Det skal blot bevises, at det er Peter Carl Ludvig Petersen der er tale om her.
Til gengæld: hvis det er den samme Peter Carl Ludvig Petersen som der er tale om her, så kan man læse hans biografi på nettet, og så har man en historie mere at fortælle, nemlig historien om Nordisk Kaffe-Kompagni, brugeren af perfinbilledet N.K.K.
2) Vender man blikket mod Firmaet Transaction så bestaar bestyrelsen her af Julius Theodor Waldemar Strøier som Direktør, – den selv samme som også er direktør i Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co. og Andreas Marinus Knudsen.
3) Og igen: Vender man blikket mod Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank- og Vare-Kommissions-Forretning figurerer Jørgen Jørgensen Frost her som bestyrelsesmedlem for dette firma, – den selv samme Jørgen Jørgensen Frost som også sidder som prokurist i firmaet Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co., og ligeså her finder vi også Andreas Marinus Knudsen som også er at finde som bestyrelsesmedlem i Firmaet Transaction.
4) Ser man på det billede der tegner sig her må sammenfatningen være denne, at firmaerne: Firmaet Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co., (hvori P. Carl Petersen er omtalt), Firmaet Transaction, og Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank og Vare Kommissions-Forretning, – har haft et meget tæt samarbejde, hvilket også bestyrkes af at de har haft fælles adresse: Niels Juels gade 10, København K.
5) Så set ud fra disse uomtvistelige kendsgerninger ligger svaret lige for – alle har de ovennævnte firmaer hver og en brugt perfinbilledet W. S. / C., Perfinnummer W. 18.1 tilhørende firmaet A/S W. Strøier & Co. på deres post forsendelser. Kuverterne taler også deres tydelige sprog.
Kilder: Samling af anmeldelser til handelskamrene, Udgiven ved Justitsministeriet Foranstaltning Aargang 1899, 1901, 1903 og 1904.
Og det var det. God fornøjelse.
Jan Krolak, marts måned 2019.

 

****************************************

 

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer

 

Historierne om:

 

Firma Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co., og Firmaet P. Carl Petersen. København K.
Under Firma Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co. drives Handel en gros & en detail af et Aktieselskab, hvis vedtægter ere af 30te Septbr. 1899, og hvis Bestyrelse bestaar af Julius Theodor Waldemar Strøier og Peter Carl Petersen, der hver for sig tegner Firmaet, Jørgen Jørgensen Frost og Hans Carl Ludwig Wilhelm Busch have Prokura hver for sig. Kapitalen udgjør 500,000 Kr, i Aktier paa 1000 Kr., der ere fuldt indbetalte og lyde paa Ihændehaver, men kunne noteres paa Navn. Bekjendtgjørelser ske i den til retslige Bekjendtgjørelser autoriserede Tidende i Kjøbenhavn.

 

Kuvert / tryksager fra firmaet Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co. påsat Afa-nr. 34C, 5 øre grøn, nov. 1902, perforeret med perfinbillede W. S. / C, perfinnummer W 18.1 tilhørende firmaet A/S W. Strøier & Co. Da frimærket ikke er afstemplet (annulleret) må man formode, at det ikke er blevet afsendt til Herr. I. V. Stangenberg i Upsala i Sverige. Men var det blevet afstemplet og afsendt var portoen korrekt for post til øvrige udland, her tryksager i perioden 1.4. 1879 – 1.1. 1921, = 5 øre takst pr. 50 gr. Ifølge Verdenspostunionen 1875.
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

Firmakuvert fra P. Carl Petersen, grosserer med påsat Afa-nummer 80, 4 øre blå, 10. september 1913, Bølgelinietype perforeret med perfinbillede W.S./C, perfinnummer 18.1. Afstemplet den 19. februar 1914 fra Købmagergades Postkontor, København K, med brotypestempel: BRO IIIb-6. Brugsperiode: 15.08. 1913 – 11.11. 1918.
Afsendt som tryksag selv om den ikke er påtrykt dette som sådan hvilket frankeringen antyder, herfra til De Herrer Brdr. Plum. Assens.
Takst: Landsporto var for Tryksager i 1. vægtklasse 0-250 gr i perioden: 1.1..1875 – 1.1. 1919: 4 øre.
Kilder:
Københavns Poststempler v/Jan Bendix, Forlaget SKILLING
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

******************************

 

Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank- og Vare-Kommissions-Forretning
Under Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank- og Vare-Kommissions-Forretning drives Bank-, Vexellerer- og Handelsforretning en gros af et Aktieselskab, hvis Vedtægter ere af 21de Oktbr. 1899, og hvis Bestyrer er Jørgen Jørgensen Frost, boende paa Frederiksberg, der tegner Firmaet. Hans Cristian Stormgaard har Prokura. Kapitalen udgjør 100,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn; 20 pct. er indbetalt; Resten kan til enhver Tid fordres indbetalt. Bekjendtgjørelser ske i den til retslige Bekjendtgjørelser autoriserede Avis
Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank og Vare Kommissions-Forretning har under 23de februar 1901 vedtaget ændrede Love, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet til 200,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., hvoraf 20er indbetalt, og Resten til enhver Tid kan indkræves.

 

Firmakuvert fra Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank- og Vare- Kommissions-Forretning. København K. Påsat Afa-nummer 80, 4 øre blå, 10. september 1913, Bølgelinietype perforeret med perfinbillede W.S./C, perfinnummer 18.1. Afstemplet den 16. april 1907, fra Købmagergades Postkontor, København K, med brotypestempel: BRO Ia-2. Brugsperiode: 13.01. 1903 – 09.03. 1915.
Kilder:
Københavns Poststempler v/Jan Bendix, Forlaget SKILLING
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Bagsiden af kuverten med ankomststempel som viser at det er ankommet til destinationen dagen efter den 17.04. Brotype: BRO Ia-3. Brugsperiode: 06.04. 1906 – 19.09. 1921
Kilde: Danmark Poststempler v/Vagn Jensen.

 

******************************

 

Firma Transaction, Aktieselskab
Firma Transaction, Aktieselskab, drives Bank-, veksler- og Handels forretning Af et Aktieselskab, hvis vedtægter ere af 30. december 1911, og hvis Bestyrelse bestaar Af Julius Theodor Waldemar Strøier som Direktør og Andreas Marinus Knudsen; Direktøren tegner Firmaet. Niels Nielsen og Johannes Andersen have hver for sig Prokura. Kapitalen udgør 250,000 frcs. i Aktier paa 1000 frcs., lydende paa Navn og Fuldt indbetalte. Bekendtgørelser til Medlemmerne skulle ikke ske i offentlig Tidende.

 

Kuvert fra Firma Transaction, Aktieselskab, København K. med Afa-nr. 54, 5 øre grøn, marts 1907, Frederik VIII, perforeret med perfinbilledet W.S./C. Perfinnummer W 18.1. Afstemplet 04.02. 1911 med en KRAG helstemplingsmaskine af typen: Tp. K. 4H. K. K. B. Bro. II med rør. Driftsperiode: Ca. 03. 06. 1910 – 31. 12. 1912.
Afsendt fra Brevpostkontoret København K for afgående Post til Herr J. Jacobsen, Helsingborg.
Verdenspostunionen 1875: For forsendelse af tryksager sendt til det øvrige udland i perioden 1.4. 1879 – 1.1. 1921, = 5 øre takst pr. 50 gr.
Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1919 – 1.7.1920 = 10 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Bagsiden af kuverten med navnet Firma Transaction, Aktieselskab,

 

******************************

 

Og som rosinen i pølseenden, det omtalte postkort “Rungsted Badehotel” brugt i privat øjemed.

 

 

 

Et pragtfuldt postkort med et billede af som skrevet står med rød skrift ”Rungsted Badehotel” afsendt fra København den 5.6. 1904 med destination til Fraulein Sophie Ipsen ”Altona”, Elbe 207III GR. Bergstrasse.. ”Altona” er en gammel bydel i Hamborg. Tyskland.
Postkortets frankering: Afa-nr. 35C, 10 øre rød, okt.1902, Våbentype. Grovtakket.
Kilde: Afa-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Frankeringen er afstemplet med annulleringsstempel brotype: Kjøbenhavn/ K.// K.\\ B. BRO Ia-23, 9.12.1902 – 2.6.1906.
Kilde: Vagn Jensen. Danmarks Poststempler.
Ifølge Verdenspostunionen 1875 / Øvrige udland:
Postkorttakst: For forsendelser af postkort i 1. vægtklasse 0-20 gr. til øvrige udland i perioden: 1.7.1875 – 1.7.1919. Her Tyskland var: 20 øre. Altså en klar underfrankering på 10 øre.
Kilde: Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Er forsiden af postkortet flot, så er bagsiden det ikke mindre. Se godt på det perforerede frimærke der bærer perfinbilledet W 18.1, W. S. / C. brugt af HANDELS-AKTIESELSKABET W. Strøier & Co. Kjøbenhavn K.
Det fortæller en historie hvor titlen på denne passende kunne være “Det hele passer sammen” for det gør det, for perfinbilledet er også fundet perforeret i frimærker påsat kuverter med andre firmanavne, som umiddelbart ikke peger i retning af ovennævnte aktieselskab.
Men, tålmodighed, tålmodighed, historien kommer, jeg mangler blot en enkelt dokumentation og den er på vej.
Indtil da kan i da læse historien om “Rungsted Badehotel” skrevet af Lokalhistoriker Lisbet Hein, fhv. Museumsinspektør v / Museum Nordsjælland i Hørsholm
“Rungsted Badehotel” Tryk her:

 

Og det var så historierne om disse firmaer

Og endnu en gang: 

Og det var det. God fornøjelse.
Jan Krolak, marts måned 2019.