Det at erhverve en virkelig kuriositet indenfor det perfine samlerområde hører vel efterhånden til de helt sjældne oplevelser, men det var faktisk, hvad der skete for mig, da jeg hos auktionshuset Jan Helding, Frederiksberg for år tilbage erhvervede tre stempelmærker på brevstykke med perfinbilledet L09 ”LB” i tre forskellige perforerings stillinger. Stillingerne 1, 3, og 5. Stempeldato den 21. juni 1973. Herunder:

 Afklip af dokument, formentlig en veksel udstedt af Salling Bank” ”Den Danske Hypothek- og Vekselbank. Aktieselskab. Skive afd. Skive, påsat stempelmærkerne: 7 kroner, udgivet 1951, og 30 kroner og 50 kroner udgivet i årene 1918-21. Behørigt kasseret med stempel og datoen den 21. juni 1973. Kilde: Catalog of Scandinavian Revenue Stamps side 11, 12 og13.

Afklip af dokument, formentlig en veksel udstedt af Salling Bank” ”Den Danske Hypothek- og Vekselbank. Aktieselskab. Skive afd. Skive, påsat stempelmærkerne: 7 kroner, udgivet 1969, og 30 kroner, udgivet 1952 og 50 kroner, udgivet i 1969 . Behørigt kasseret med stempel og datoen den 21. juni 1973. Kilde: Catalog of Scandinavian Revenue Stamps side 12 og 13.

Glad for at have erhvervet disse tre stempelmærker, som jeg ikke havde i min samling, mødte jeg op i auktionshuset, hvor jeg efter en hyggelig sludder og en i øvrigt fin betjening fik udleveret objektet. Da jeg studerede dette nærmere, gik det op for mig, at jeg stod med en virkelig kuriositet indenfor det perfine samlerområde i hånden, for brugeren var Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, hvilket tydeligt stod stemplet tværs hen over alle tre stempelmærker, og det stemte jo ikke helt overens med det i Katalog over danske firmaperforeringer registrerede, at brugeren af perfinbilledet L09, er dokumenteret som Den danske Landmandsbank, Skive med brugsperioden 11,1920 – 04.1970.

Det store spørgsmål er: Hvem af disse to banker er den rigtige bruger af perfinbilledet L09? Er det Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, eller er det Den danske Landsmandsbank, Skive, for de kan da ikke begge to have brugt det samme perfinbillede i samme brugsperiode, eller kan de? Brugsperioderne for dem begge ligger meget tæt på hinanden blot med den forskel, at Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank ifølge stempeldatoen den 21. juni 1973 på de tre stempelmærker har haft en længere brugsperiode på ca. tre år. Hvad var forklaringen?

I håb om et svar på det spørgsmål kontaktede jeg Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, i dag Salling Bank, hvor jeg talte med en meget imødekommende Knud Møller Jensen, som ikke alene henviste til bankens historie, som var at finde på internet adressen www.sallingbank.dk, hvor jeg kunne finde de ønskede oplysninger omkring brugeren af perfinbilledet L09, men også gav sin tilladelse til at bruge oplysningerne i denne artikel blot med henvisning til kildematerialet.Svaret på det spændende spørgsmål, om hvem der var den rigtige bruger, kom ved gennemlæsningen af bankens historie, for det viste sig, at der rent faktisk var tale om to brugere af perfinbilledet L09, nemlig Den Danske Landmandsbank og Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, i dag Salling Bank, her nævnt i den rigtige rækkefølge.

Historien viser, at banken som i dag kendes under navnet Salling Bank, stiftedes under navnet Salling Herreders Spare- og Lånebank på Bostrups Kro den 20. maj 1876 og virkede under dette navn frem til den 13. juli 1918, hvor den efter 42 års selvstændig bankvirksomhed på en ekstraordinær generalforsamling bliver solgt til Den Danske Landsmandsbank som en lokal afdeling af denne.

Det er denne lokale afdeling med det nye navn Salling Bank, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank. Aktieselskab. Skive Afdeling, der starter med at tage perforatoren med perfinbilledet L09 i brug.

Denne lokale afdelings bankvirksomhed varer frem til 1926 hvor den ophører og forsvinder ud af bankbilledet i Skive, da Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, i dag Salling Bank oprettes og starter den 1. oktober 1926.

Fakta er, at Salling Bank, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank. Aktieselskab. Skive Afdeling således kun har eksisteret i 8 år, fra 1918 – 1926, og derfor kun har brugt perfinbilledet L09 i perioden 1920 – 1926, altså en brugsperiode på kun 6 år, hvis man skal følge denne dokumentation fra Salling Bank, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank. Aktieselskab. Skive Afdeling, som afbilledet på denne opfrankerede helsag (Korrespondancekort) afstemplet i Skive den 18.11.1920.

Om banken før denne dato og årstal tilbage fra overtagelsen i 1918 har perforeret deres frimærker, må indtil videre stå hen i det uvisse, indtil anden dokumentation forligger, for det vides ikke, hvornår perforatoren er taget i brug.

Helsag (Korrespondancekort) med provisoriet 7/5 øre grøn og 3 øre grå bølgelinie beregnet for lokalporto opfrankeret til landsporto med et 10 øres frimærke afa-nr. 69 perforeret med perfinbilledet L09 til 20 øre og afsendt fra Skive til Stoholm 18.11.1920. Bemærk at den påtrykte frankering ikke er perforeret.

 Helsag (Korrespondancekort) med provisoriet 7/5 øre grøn og 3 øre grå bølgelinie beregnet for lokalporto opfrankeret til landsporto med et 10 øres frimærke afa-nr. 69 perforeret med perfinbilledet L09 til 20 øre og afsendt fra Skive til Stoholm 18.11.1920. Bemærk at den påtrykte frankering ikke er perforeret. Taksterne for korrespondancekort var som for breve i 1. Vægtklasse. Lokalporto: Korrespondancekort og breve pr. den 01.10.1919 – 01.07.1946 var 10 øre.

Helsag (Korrespondancekort) med provisoriet 7/5 øre grøn og 3 øre grå bølgelinie beregnet for lokalporto opfrankeret til landsporto med et 10 øres frimærke afa-nr. 69 perforeret med perfinbilledet L09 til 20 øre og afsendt fra Skive til Stoholm 18.11.1920. Bemærk at den påtrykte frankering ikke er perforeret.
Taksterne for korrespondancekort var som for breve i 1. Vægtklasse.
Lokalporto: Korrespondancekort og breve pr. den 01.10.1919 – 01.07.1946 var 10 øre.

Bagsiden af korrespondance kortet

Bagsiden af korrespondance kortet

Fakta er også, at Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, i dag Salling Bank har arvet perforatoren med perfinbilledet L09 ved Salling Bank, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank. Aktieselskab. Skive Afdelings ophør i 1926, og har brugt denne i eget regi fra 1926 – 1973, hvilken historie og de tre stempelmærker beviser. Da måneden for ophør og ibrugtagning af perfinbilledet L09 for begge bankers vedkommende i 1926 er ukendt angives måneden i parentes med (00). Herunder:

Perfinbillede L 09

Perfinbillede L 09

Facit for perfinbilledet L09: Salling Bank, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank. Aktieselskab. Skive Afdeling. Brugsperiode: 11,1920 – (00).1926

Facit for brugen af samme perfinbillede: Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, i dag Salling Bank. Brugsperiode: (00).1926 – 06.1973

 

 

 

 

Lidt firmahistorie i korte træk.

Da det vil være for omfattende, at beskrive hele bankens historie i denne artikel, bringes her kun i korte træk de fakta, der i kronologisk orden i første omgang har hovedinteresse og relevans for perfinsamlere, der også interesserer sig for firmahistorie, hvilket alle burde gøre alene af den grund, at de måske kan få en sidegevinst, hvis det skulle vise sig, at bankens filialer også brugte perforerede frimærker på deres brevforsendelser tilsendt dem fra hoved afdelingen i Skive.

Salling Bank siden 1876 

1876: Salling Herreders Spare- og Lånebank stiftes på Bostrup Kro den 20. maj. Banken starter i Thinggade med tre direktører: Sagfører Sørensen, Hans Pedersen og Chr. Knudsen.

1881: Banken flytter til sin nuværende adresse i Frederiksgade 6 og får ny adm. direktør, Th. Alstrup.

1917: Banken opretter sin første filial i Roslev.

1918: Den selvstændige bank bliver solgt til Den Danske Landmandsbank på en ekstraordinær generalforsamling den 13. juli.

1926: Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank, i dag Salling Bank starter den 1. oktober med Mehlsen-Madsen som formand og L.P. Werner som adm. direktør og P. Goul som vicedirektør.

1929: Banken genopretter sin filial i Roslev, og banken får en hårdt tiltrængt udvidelse af lokalerne.

1938: Bankens anden filial åbnes i Stoholm.

1957: Banken opretter filial i Durup.

1969/70/72: Banken opretter filialer i Balling, Breum, Egeris og Højslev.

1976: Banken kan fejre hele to jubilæer, en hundredes årsdag for bankens start og en halvtredsårsdag for bankens ”genstart” som selvstændig.

1991: Forbygningen til Skive Theater købes og indgår i en gennemgribende ombygning af hovedkontoret.

2001: Salling Bank fejrer sit 125-års jubilæum med udgivelse af den meget populære jubilæums bog, udstilling i banken og en stor reception den 19. maj i hovedkontoret for aktionærer, kunder og forretningsforbindelser.

Hvis man har interesse i hele firmahistorien, kan man som allerede nævnt gå ind på kilden: Ineternetadressen www.sallingbank.dk.