Indledning
Verden er fyldt med en mangfoldighed af perfinbilleder af den ene eller anden art, og alle er de perforeret med en perforator fremstillet med et nålesæt til vidt forskellige formål. Heriblandt med nålesæt til perforering af frimærker og stempelmærker med firmaers (virksomheders) offentlige myndigheders initialer (bogstaver) Logo og tal.
Blandt disse perforatorer er / var en checkperforator af fabrikat The B. F. Cummings Co., New York brugt ved Københavns Kommune, Rådhus- og Ejendoms Forvaltning til at perforere beløb i checks som en sikkerhedsforanstaltning. Aftryk fra denne i nulstilling før ibrugtagning ses herunder:

 

 

Læg vel mærke til de 12 små perforeringshuller først i rækken til venstre i perforeringsaftrykket med Dollartegn lige efter, efterfulgt af talrækken 0 987 654 321, og sidst efter tallene igen de 12 små perforeringshuller.
Læg også mærke til de 12 små perforeringshuller og Dollartegnet der står perforeret separat helt for sig selv ude til højre i perforeringsaftrykket. Disse to for sig selv stående separate tegn fortæller mig, at man også kan perforere de 12 små perforeringshuller enkeltvis (separat) hver for sig, dollartegnet ligeså, og ligeså alle tallene enkeltvis hver for sig. Det er jo vist her med al ønskelig tydelighed. Så langt, så godt.
Og hvad kan undertegnede, så fortælle mere om udover hvad der er beskrevet i denne foranstående indledning om disse 12 små perforeringshuller som ses herunder til venstre i et konstrueret eksempel.

 

Historien er som følger:
I 2012, jeg tror, det var engang i februar måned hvor jeg som så ofte før når jeg var på de kanter besøgte min gode samlerven og frimærkehandler Per Fauerbo, “FILATELISTEN” Hostrups Have, Frederiksberg og her fik som så ofte før lov til at læse i et af Dansk Perfin Samlerklubs blade Perfin Posten Nr. 84, januar måned 2012, som denne modtog i egenskab som medlem af denne klub, og igen som så ofte før fik jeg også lov til at tage notater!
Lad mig indlede med at sige, at man kan være enige eller uenige, – man kan have hver sin opfattelse af hvordan og hvorledes, det er ganske naturligt – men når fakta bygger på kendsgerninger, – så skal man dælme lade være med at lægge en så utrolig skråsikkerhed som den perfinsamler Jan Kristiansen helt åbenlyst har lagt for dagen i en artikel i ovennævnte blad “Perfin Posten Nr. 84 på side 45.
Heri i dette blad beskriver perfinsamler fra Dansk Perfin Samlerklub Jan Kristiansen som den altoverskyggende nyhed og kendsgerning, – at fordi de disse 12 små perforeringshuller nu var fundet perforeret i to frimærker, – så er disse nu helt seriøst, – at betragte som værende en selvstændig perfin og berettiget til at blive optaget som sådan i et perfinkatalog på lige fod med andre perfiner heri.
Endvidere påpeger Jan Kristiansen i artikkelen, at der i et tidligere nummer af Perfin Posten Nr. 23, var redegjort for en masse andre perforatorer heriblandt en checkperforator fra Privatbanken i København, hvor også de 12 små perforeringshuller, indgår i nålesættet. Han skriver: Jeg citerer: 12 berømte ”skudhuller”. Man konkluderede derfor at Fig.01, er en tilfældig delperfin som derfor var udgået i det Nye katalog 2001. Citat slut.
Som afslutning heri skriver Jan Kristiansen: Jeg citerer: Nul og niks, kære venner. Fig.01, er et vaskeægte selvstændigt perfinbillede som i nu to kendte eksemplarer er placeret helt centralt i frimærket, hvilket vil være utopi hvis der var tale om en delperfin. Det viste mærke er mit eget. Citat slut.
Jeg var, – indrømmet, – temmelig målløs, ja, jeg nærmest måbede, da jeg læste dette udsagn: ”Nul og niks, kære venner” nedfældet på skrift, – hvilket i min verden kan oversættes til: ”Slut færdig, punktum finale” 
Kommentar
Hvor i alverden er det seriøse aspekt, en perfinsamlers fornemmeste pligt i en så vigtig afgørelse blevet af i denne sammenhæng, – hvordan i alverden kan man tillade sig, (det er ihvertfald undertegnedes opfattelse), at komme med et så kategorisk og skråsikkert udsagn på skrift ud til og overfor perfin samlerne som dette ved at påstå at Fig.1, er en selvstændig perfin, – uden overhovedet, – at have undersøgt sagen nøje, – uden at have drøftet dette med katalog udvalget i Dansk Perfin Samlerklub før dette indlæg bragtes i Perfin Posten Nr. 84, på side 45, januar 2012, samme år som den nye udgave af Katalog over danske firmaperforeringer udkom og blev repræsenteret på Nordia udstillingen i Roskilde.
12 små perforeringshuller
At, de 12 små perforeringshuller, er perforeret i en checkperforator af samme type som den Københavns Kommune, Rådhus- og Ejendoms Forvaltning har brugt til at perforere deres checks, – om ikke i denne ”er overvejende sandsynligt” – men derfra og dertil, – at betragte de 12 små perforeringshuller som en ny og selvstændig perfin blot fordi at de er fundet perforeret i to frimærker, – i to eksemplarer, – det må jeg bestemt afvise set ud fra den faktuelle kendsgerning, at aftrykket fra checkperforatoren fra Københavns Kommune med de 12 perforeringshuller i hver sin ende af talrækken passer perfekt med perfin aftrykket Fig.01, vist i Dansk Perfin Samlerklubs katalog på side 211, når disse placeres oven på hinanden!
En anden ting er
Hvorfor i alverden skulle Københavns Kommune Rådhus- og Ejendoms Forvaltning dog investere i yderligere een enkelt perforator med kun 12 nåle i nålesættet til også at perforere Deres frimærker med når de i forvejen havde to perforatorer stående til rådighed til dette formål, nemlig perforatoren til perfinbilledet Logo 2, udstyret med 10 nålesæt, og perforatoren til perfinbilledet Logo 2.1, udstyret med 50 nålesæt, begge af typen Bølgelinietypen i nålesættet.
Det samme gør sig gældende for som ovenover nævnt Privatbanken, København, de har / havde også en perforator til perforering af deres frimærker. Perfinbilledet P 8.
Jeg spørger bare! Det er efter min “mening” for langt ude. Det hænger simpelthen ikke sammen rent logisk!
Kort sagt: Det var efter min mening en meget stor fejl dengang i 2012, at at genindsætte dette perfinbillede Fig.1, i den sidst udkomne udgave af  “Katalog over danske firmaperforeringer”
Hr. Jan Kristiansen, medlem af Dansk Perfin Samlerklub: Jeg imødeser gerne et seriøst svar fra Dem af mod disse af undertegnede faktuelle fremlagte kendsgerninger! Jeg har opfordret Dem før pr. mail til at svare, og det gør jeg nu igen: 
De skal være meget velkommen til at komme med Deres seriøse svar her på hjemmesiden! Lad venligst høre!
Med venlig hilsen
Jan Krolak, 12. juni 2019

 

Notabene:
Her skal det lige indflettes, at da jeg undertegnede i sin tid tilsammen med Poul Elman Hansen, Per Fauerbo og John Møller i årene 1987 – 1990 udarbejdede det første katalog ”Katalog over danske firmaperforeringer” – da troede jeg, – troede vi, – alle fire, – også fuldt og fast på at de 12 små huller vist heri som Fig.1, også var en selvstændig perfin, derfor blev den taget med i kataloget. Dengang!
Undertegnede personligt, er siden da efter aftrykkets fremkomst overbevist om at de 12 små perforeringshuller perforeret i kun to frimærker er fabrikeret i en Checkperforator. 
Bemærk de 12 små perforeringshuller til venstre for datoen i viste check herunder. De er perforeret med en checkperforator.

Check udstedt i Boston den 15. juli år 1898 No.79 af ”Old Colony Trust Company of Boston” påsat frimærke (GB Stanley Gibbons) 225a 2c rød (Washington) overtrykt med initialerne IR (Internal Revenue) for indenlandsk stempelmærke i afgift til finansiering af den Spansk-Amerikanske krig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check udstedt i New Bedford, Mass, den 21. februar år 1900 No.137 af The First National Bank påsat Two cents Battleship Documentary mærke (stempelmærke) i afgift til finansiering af den Spansk-Amerikanske krig i 1898. Bemærk også her de 12 små perforeringshuller nederst i viste check De er perforeret med en checkperforator.

 

 

 

 

 

 

 

Her på bagsiden af checken ses de 12 små perforeringshuller i datofeltet tydeligere

Afsluttende bemærkning
De 12 små perforeringshuller, har derfor efter min mening ikke nogen eksistensberettigelse overhovedet som selvstændig perfin i et katalog over danske perfiner. De hører ganske enkelt ikke hjemme der.
Derfor figurerer De 12 små perforeringshuller ej heller i nærværende katalog på denne hjemmeside under Logo.
De 12 små perforeringshuller perforeret i disse to frimærker er efter min bedste overbevisning opstået ved en tilfældighed ved, at nogen, – måske en kontorelev, – eller hvem det nu kan have været etc., har stået og leget med checkperforatoren, og kun brugt de 12 små perforeringshuller i check perforatoren, – dette ene nålesæt til at perforere frimærkerne med for sjov.
Det der taler meget stærkt for at det er sådan det hænger sammen, er den uomtvistelige kendsgerning, at lægger man de to perforeringsbilleder oven på hinanden, så passer disse perfekt sammen.
 Og det var så: Historien om 12 små perforeringshuller perforeret i kun to frimærker – Et tilfælde? Eller? Leg for sjov med checkperforatoren?

 

 

NB. Vi er slet ikke færdige endnu. Vi skal have det hele med: Læg vel mærke til den perforerede Davidstjerne her i viste check efter Dollartegn og tallet 62 der har en slående lighed med en vis perforering fra Hobro, (Ses her til venstre) en perforering, der såvidt vides kun er fundet i ganske få eksemplarer, 2 stk. ialt perforeret i frimærker.

 

Check udstedt i Westfield, Mass, den 4.april år 1899 No.24829 af The H.B. Smith Company påsat Two cents Battleship Documentary mærke (stempelmærke) i afgift til finansiering af den Spansk-Amerikanske krig i 1898.

 

Jeg er overbevist om at det forholder sig på samme måde som med de 12 små perforeringshuller perforeret i to frimærker. – Et tilfælde? Eller? Leg for sjov med checkperforatoren?
For undertegnedes vedkommende, så tror denne mest på sidstnævnte: Leg for sjov med checkperforatoren.
Med venlig hilsen
Jan Krolak