Danske Sparemærker / Skolesparemærker igennem tiden 1882 -? Alle perforeret med retvendt perfinbillede: Stilling 1. Perfinbilledtype: Fig. 1a
Yderst til højre: Samme Perfinbilledtype i spejlvendt udgave. Stilling 5.Beskrives hver for sig længere nede i artiklen

Historien om ”Dansk Sparemærke Kasse” / ”Dansk Sparemærke Kasse A/S” / ”Sparemærkerne og skolesparemærkerne”

 

Her i uddrag fra ”Dansk Sparemærke Kasses jubilæumsudskrift 1881 – 1906: Indledning / Kapitel: 2, 3, 4 og 6

 

Indledning

Om Dansk Sparemærke Kasses og disse mærker skriver Direktør Carl Jensen på anmodning af repræsentantskabet i Dansk Sparemærke Kasses jubilæums skrift 1881-1906 i anledning af kassens 25-års jubilæum den 1. december 1906, i forordet til dette følgende ord:

Repræsentantskabet for ”Dansk Sparemærkekasse” har anmodet mig om i Anledning af Kassens 25 Aars Jubilæum at samle og udgive en oversigt over Kassens Virksomhed i de forløbne Aar.

Jeg har med Glæde paataget mig dette Hverv, og haaber jeg i det Efterfølgende at have faaet Et og Andet med, der kan være af Interesse for andre end dem, der ere knyttede til Sparemærkekassen.

Oktober 1906.

CARL JENSEN.

Direktør i Dansk Sparemærkekasse.

 

Kapitel 2: I slutning af Aaret 1881 fremsatte Kaptain F.W. Petersen, ejer af Hillerød Savværk, overfor Mænd indenfor Sparekassevæsenet Forslag om Oprettelse af et institut, der ved at aabne en let adgang til Opsparing af ganske smaa Beløb, kunne foranledige, at personer, der hidtil ikke havde sparet, bleve Sparere, og at Smaabeløb, der hidtil vare udgivne mere eller mere hensigtsløst, ligefrem unyttigt, eller endog til Skade for Vedkommende, ved at samles, kunde blive til virkelig Nytte for Spareren.

For at denne Plan imidlertid kunde blive til virkelighed, maatte mange forene sig om at bære den frem, og valgte man Sparemærket som Midlet, maatte der Findes en stor Forhandlere, baade i Byerne og paa Landet, og der maatte være et ikke ringe Antal Indløsningssteder, hvor den lille Kapital kunde hæves eller afleveres til Opbevaring og Forrentning.

For at faa et saadant Institut oprettet, samledes d. 22. november 1881 følgende Herrer: Vexellerer Ludvig Hansen. Fabrikejer, Etatsraad Anker-Heegaard, Højesteretssagfører Shaw, Højesteretsassessor With, Justitsraad, Direktør i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger Ulrich og Planens Ophavsmand Kaptain Petersen, til et Møde til Sagens Drøftelse, og ved Tvende senere Møder, den 29. november og 1. december 1881, stiftedes Dansk Sparemærke Kasse med det formaal, ved hjælp af Sparemærker at fremme Sparsommeligheden, særligt blandt Smaakårsfolk.

De ovennævnte Herrer samt Sparekasseinspektør Faber og Formanden for Kjøbenhavns Urtekræmmerforening, Grosserer V. Jensen, der havde deltaget i de to sidste Møder, konstituerede sig derefter som Kassens Bestyrelsesraad, og valgte enstemmig Justitsraad Ulrich til Formand, og vedtoges den 1. december 1881 Vedtægter for Dansk Sparemærkekasse.

De Kjøbenhavnske Sparekasser, nemlig Sparekassen for Kjøbenhavn og omegn, Dansk Arbejderbank, Bikuben, Den Danske Landmandsbank, Kreditforeningen for håndværkere og industridrivende (Haandværkerbanken) samt Industribanken erklærede sig straks villige til at modtage de fyldte sparemærkebøger som indskud.

I Sparemærkebøgerne, der dels lød på 10 Kr. og dels siden januar 1884 paa 5 Kr., indklæbedes henholdsvis 100 Stk. og 50 Stk. 10 Øres Mærker, trykte i Grøn farve, og indeholdt i Bogen Oplysning om, hvor den kunde indsættes til Forrentning, samt at den kunde indfries kontant paa Sparemærkekassens Kontor.

 

En af Aarsagerne til Sparemærkesagens hurtige Fremgang i Kjøbenhavn var den, at en stor Del af de Kjøbenhavnske Colonialhandlere erklærede sig villige til at have Udsalg af Sparemærker og Bøger, hvilket de for øvrigt have den dag i dag, og Dansk Sparemærkekasse har al Grund til at være de Kjøbenhavnske Colonialhandlere taknemmelige for det store Arbejde, disse i de forløbne 25 Aar have udført for Sparemærkesagen.

 

OMKRING VEDTÆGTER FOR DANK SPAREMÆRKEKASSE

I relation til ovennævnte vedtagende Vedtægter i afsnit 6, skal her blot KUN nævnes de fire første paragrafer: § 1, § 2, § 3 og § 4, startende med § 1, som indholdsmæssigt forklarer eksempelvis hvor Dansk Sparemærke har sit Hjemsted, – Hvem der har ret til brugen af Sparemærkerne, – og hvilke sparemærker der foreløbig kan udgives med paalydende Værdi.

Herefter det indholdsmæssige det skrevne ord i paragrafferne: § 2, § 3 og § 4 som forklarer mærkernes Værdi, – og den fornødne Kontrol omkring disse, – Om Sparemærkebøger der udstedes indeholdende reglerne, – Institutter der modtager Dem, – Inddeling af Rubrikerne, – Indklæbning af mærkerne, – Prisen på hvad en Sparekassebog koster, – og hvor disse bøger kan købes, og sidst, men ikke mindst om Bogens aflevering og fordring på beløbet, når Bogen er fyldt op med mærker osv. osv. Læs § 4.

§ 1

Dansk Sparemærkekasse, der har sit Hjemsted i Kjøbenhavn, giver ved særegne af denne udgivne Sparemærker Enhver en let tilgængelig Adgang til enten Brug i et bestemt Øjemed eller til Forrentning at sammenspare sådanne Smaabeløb, som ellers i det daglige Liv saa let gaa tabt.

§ 2

 Sparemærker, der foreløbig kan udgives med en paalydende Værdi af 10 øre, forfærdiges under fornøden Kontrol, og faas dels paa Kassens Kontor, dels hos Forhandlere.

§ 3

 Der udstedes Sparemærkebøger, som skulle indeholde de vigtigste regler for deres Anvendelse samt en Angivelse af de Institutter, der modtage dem som kontante Sparekasse-Indskud. De skulle være inddelte i Rubriker til Indklæbning af Sparemærker, et i hvert Rubrik. Sparemærkebøgerne kunne for en Pris af 6 Øre faas på de samme steder som Sparemærkerne.

§ 4

 Naar en Sparemærkebogs samtlige Rubriker ere benyttede paa den i § 3 nævnte maade, kan ihændehaveren mod Bogens Aflevering fordre Mærkernes samlede Beløb enten kontant udbetalt paa de Udbetalingssteder, som angives i Bogen, eller ombyttet med en almindelig Sparekassebog i en af de Sparekasser, med hvilke Sparemærkekassen i saa Henseende har truffet Overenskomst. Sparemærkebøger, i hvilke Mærkerne ere anbragte paa en anden maade end den i § 3 nævnte, blive ordentligvis kun indfriede, naar Bestyrelsen giver sit Samtykke dertil.

 Kapitel 3: Om Kaptain Petersen

Kaptain Petersen, der, som Sikkerhed for Kassens Forpligtelser havde stillet et Depositum af 50,000 Kr., blev ansat som Kassens administrerende Direktør og oppebar herfor en Gage af 300 Kr. om Maaneden samt 25 % af Aarets Overskud, og den 1. februar 1882 begyndte Kassen sin Virksomhed i Stuelokalerne: Nørre Voldgade Nr. 23. Kjøbenhavn.

Skjøndt Sparekassen af flere Grunde foreløbig havde indskrænket sin Virksomhed til Hovedstaden og dens umiddelbare Omegn, stod det dog allerede fra først af klart, at en saadan Institution for fuldt ud at kunne løse sin opgave, maatte omfatte hele Landet.

En saadan udvidelse af Kassens Virksomhed kunne imidlertid kun gjennemføres, naar de Sparekasser i Provinsen, som havde en mere udstrakt Virksomhed og en dertil svarende Betydning, støttede den.

Ved Udvidelsen til hele Landet vilde der kunne opnaas den i saa høj Grad ønskede Ensartethed saavel i Henseende til Sparemærket og Mærkebøger som i Henseende til hele Administrationen. Det vilde ogsaa derved blive muligt for den enkelte Sparer, paa ethvert Sted i Landet, at kunne fortsætte den paa et andet Sted paabegyndte Sammensparing af Mærker, og hos enhver af Landets Sparekasser at faa den fyldte Bog indsat som kontant Sparekasse-Indskud.

Det var navnlig Sparekasseinspektør Faber, der var Talsmand for en saadan Udvidelse af Kassens Virkeomraade, og de øvrige Bestyrelsesmedlemmer sluttede sig ogsaa strax hertil.

Der indlededes Forhandlinger med samtlige Sparekasser og med Sparekasse-Centralforeningernes Bestyrelse, dels skriftlig, dels ved Kaptain Petersens personlige Besøg ved Sparekasserne, og det lykkedes ogsaa i Løbet af ganske kort Tid at vinde en stor Del af Sparekasserne for Sagen.

Inden Udgangen af 1882 var Dansk Sparemærke Kasse bleven et Institut, der omfattede hele Landet, og i Tiden fra 1. februar 1882 til 31. marts 1883, det første Regnskabsaar, solgtes for 590,990 Kr. 10 Øres sparemærker.

 

Kapitel 4: Dansk Sparemærkekasse gik med Aaret 1885 over til at blive et Aktieselskab i Henhold til den Beslutning, der blev tagen på Generalforsamlingen der afholdtes i Kjøbenhavn den 22. september 1885, og her var følgende Sparekasser repræsenterede:

Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn. Spare- og Laanekassen for Frederikssund. Spare- og Laanekassen i Store Heddinge. Aalborg By´s og Omegns Sparekasse. Spare- og Laanekassen for Holbæk. Frederikshavns og Omegns Sparekasse. Discontobanken i Næstved. Sparekassen for Svendborg og Omegn. Sparekassen i Nykjøbing paa Falster. Lollands Spare- og Laanebank. Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn, og Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.

Paa Generalforsamlingen vedtoges nye Vedtægter for Sparemærkekassen; Da disse nu danne Kassens Grundlov, Gjengives de her i deres Helhed:

§ 1

Kassens Formaaal er at fremme Sparsommeligheden

 § 2

Kassen udsteder Sparemærker med dertil hørende Bøger og Kort efter Repræsentantskabets nærmere Bestemmelse, og forholder sig Ret til med lovligt Varsel at indkalde de udstedte, men ikke indløste mærker.

 § 3

Kassens Sæde og Hjemsted er Kjøbenhavn.

 

 Kapitel 6: Direktør Carl Jensen skriver heri: Ligesom under den tidligere Periode indførtes 10 øres Mærket, men trykt i rød farve samt sparemærkebøger til 10 kr. og 5 kr.  

 

Sparemærkebog på 5. kroner for småkårsfolk 1886. Forside- og Bagside. Årgang 1886.

 

Sparemærker 15. stk. for småkårsfolk 10 øre i rød farve fra året 1886.

 

Det gjaldt imidlertid om at få endnu flere til at spare, navnlig børnene, men da disse sjældent ere, er Besiddelse af så stor Beløb som 10 øre, måtte der indføres et Sparemærke der repræsenterede en mindre Værdi til Ex 2 øre og i henhold til Forslag fra Kassens Direktion vedtog Repræsentantskabet i 1886, at oprette en særlig Afdeling for Skolebørn.

For at denne Afdeling kunde blive til Virkelig Nytte for Børnene, vedtoges det, at de fyldte Sparebøger, der bleve benævnte ”Skolesparebøger” og som indeholdt 100 stk. 2 øres Mærker, først maatte hæves ved Barnets fyldte 14 Aar.

Bogen indeholdt derfor Oplysning om Barnets Navn og Fødselsdag; Bøgerne indsattes til Forrentning i Sparekasserne, og Sparekassebøgerne indeholdt et lignende Forbehold med Hensyn til det i Bogen indestaaende Beløbs Udbetaling; Afgik Barnet ved Døden inden det havde naaet 14 Aars Alderen, udbetaltes Beløbet til Forældrene eller Værgerne.

Ved Hjælp af dette Skolesparemærke vilde for Barnets Vedkommende opnaas, at det tidligt lærte at opspare ganske smaa Beløb, som ellers let bortødsledes, samt at det, ved først at faa det opsparede Beløb udbetalt ved Konfirmationsalderen havde en lille net Sum, der kunne komme Barnet til Nytte, naar det gik ud i Verden.

Disse Skolesparemærker slog strax an; i det første Aar solgtes 2,702,500 Stk. eller for 54,050 Kr.

Til denne børneafdeling anvendtes 2-øres mærker frem til år 1919, hvor nye Sparemærker: 5-øres Sparemærker i Lilla farve fremkom. Mærkerne kunne købes i skolerne og i mange forskellige forretninger, eksempelvis kolonialforretninger overalt i landet. Dansk Sparemærkekasse befattede sig senere udelukkende med sparemærker for Børn.

 

For- og bagside af en skolesparebog årgang 1939. Læs teksten øverst til venstre på bagsiden om formål.

 

Som skrevet står øverst til venstre: Når denne bogs samtlige rubrikker er udfyldte med Dansk Sparemærke Kasses gennemhullede 5 øres Skolesparemærker, modtages den som indskud ti Forrentning i de fleste af landets sparekasser. Til højre en enkelt side med skolesparemærker.

 

Næsten fyldt side i sparemærkebogen.

 

Det 25 øres skolesparemærke

Omkring det sidste herunder viste 25 øres skolesparemærke vides der på nuværende tidspunkt absolut intet om, så her må der appelleres til samlerne om de kan fortælle noget mere, måske vise flere skolesparemærke af denne type? måske en sparemærkebog? Man har lov at håbe! Så, hvis der er nogen der ved noget om dette skolesparemærke? giv venligst et praj herom. Send til Mailadressen: hanne.jan@outlook.dk

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Jan Krolak

 

 

”Aktieselskabet ”Dansk Sparemærke Kasse” overført / slettet”

Der har været flere bud på gennem tiden hvornår ”Aktieselskabet Dansk Sparemærke Kasse” egentlig ophørte med at eksistere, men ikke noget endeligt årstal på hvornår!

Det er der imidlertid rådet bud på nu, opklaret ved en henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som var så venlige at dykke ned i gamle arkiver, tage nogle kopier af gamle dokumenter, hvori der står beskrevet på hvornår ”Aktieselskabet Dansk Sparemærke Kasse” ophørte med at eksistere. Dato og årstal:

  1. Vi ved nu at ”Dansk Sparemærke Kasse” overgik til at være et aktieselskab i året 1885, med register-nummer: 2693.
  2. Efterfølgende overført til nyt register-nummer: 22.516 under nyt navn: ”Sparekassernes Skoleopsparing A/S den 30/12 – 1950.
  3. Derefter igen overført med nyt register-nummer: 40.720 under nyt navn: ”Sparekassernes Skoleservice A/S” den 19/12 – 1968, for sluttelig, at blive slettet den 16/1 – 1976.

 Kilder

Dansk Sparemærke Kasses Jubilæums skrift 1881 – 1906 i anledning af kassens 25-års jubilæum den 1. december 1906.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen / Stor tak til denne for dens hjælpsomhed.

 TAK

En stor tak skal lyde til Jan Kristiansen for hans imødekommenhed og tilladelse til bruge de af ham ejet sparemærker: Sparemærke 10 øre i grøn farve, årgang 1882, og Sparemærke 25 øre i blå farve. Årgang ukendt.

Jan Krolak. November måned 2021.