Firmahistorie

L. I. Rasmussen jun. A/S, klæde en gros. Grundl. d. 2. august 1887 af Lars Jakob Rasmussen, R. af Dbg. (Ridder af Dannebrog) og Dbmd. (Dannebrogsmand) (f. 15. dec. 1859).
Grundlæggeren af firmaet er født på Overdrevsgården ved Præstø som søn af proprietær, kammerråd A. Rasmussen, og lærte handelen i C. W. Borchsenius’ manufakturforretning i Næstved.
Efter endt læretid og efter at have taget handelseksamen på Wirens Handelskursus i København fik han ansættelse i firmaet I. H. Ruben, der senere blev til Nordisk Textil og kom herfra til Hilligsøe, Kjødt & Co., hvor han var ansat i fire år, og hvorefter han d. 2. august 1887 fik borgerskab og grundlagde sit eget firma i Hyskenstræde nr. 3; i 1897 flyttedes forretningen til Morescos ejendom i Grønnegade nr. 10, og i 1903 købtes ejendommen i Ny Østergade nr. 10, hvortil firmaet samtidig flyttede, og hvor det fremdeles har til huse.
L. J. Rasmussen har beklædt en række tillidshverv, var således bestyrelsesmedlem i Foreningen af danske Manufakturgrossister fra 1911 til 1936, medlem af sø- og handelsretten fra 1919 til 1936, medlem, og senere formand, i Erhvervenes raadgivende Udvalg fra 1918 til 1921.
Formand for Foreningen af danske Klædegrossister fra 1929 til 1936, hvor han derefter blev æresmedlem, og medlem af Grosserer Societetets Repræsentantskab fra 1931 til 1936.
I 1931 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 1.200.000 kr. for hvis bestyrelse grundlæggeren, L. J. Rasmussen, er formand, og hvis øvrige medlemmer er hans tre sønner, Aage M. Rosentoft (f. 1. juni 1891), der er selskabets direktør, B. M. Rosentoft (f. 1907), der er prokurist i selskabet, og landsretssagfører Otto Rosentoft (f. 1910) samt overretssagfører Frants Dragsted (f. 1890).
Firmaet tegnes af L. J. Rasmussen alene, af to bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren alene.
Adresse: Ny Østergade 10, Kbhvn. K.
Kilde: Danmarks ældste forretninger 1950.

Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfinnummer

 

Og igen: Endnu et dyk ned i et af mine mange chartek gav igen pote, her et værdibrev / pengebrev: Indlagt 200 Kroner og – øre. Bemærk den påsatte violette oblat V København K / 9.
Forsendelsen er som det fremgår påsat 1 stk. Afa-Nr. 129a, 50 øre grå, 1921-22 Christian X type i ændrede farver, og 1. stk. Afa-Nr. 169, 15 øre rød 1. januar 1927, Karavel Type i bogtryk, begge perforerede med perfinbillede LJR, perfinnummer L 24. tilhørende firmaet L.J. Rasmussen Jun. A/S. København.
Afstemplet med: Nr. 216. København: Brotypestempel: BRO IIIc, (meget utydelige og dårlig stempler) Brugsperiode: 29.09. 1930 – 01. 02.1938.
Afsendt fra København den 23. december 1931 med destination til Herr. Skræddermester E. Eriksen R & D (Ridder af Dannebrog) Guldsmedegade. Aarhus, hvor det ankommer til det lokale posthus dagen efter den 24. december 1931, afstemples med ombæringsstempel: Brotypestempel: BRO IIId 1. OMB 24. 12. 31, (bagsiden af brevet) Brugsperiode: 25. 09. 1930 – 3. 11. 1935, og bringes ud.
Hvorvidt modtageren har modtaget værdibrevet / pengebrevet ved denne første ombæring må stå hen i det uvisse, men noget kunne tyde på, at modtageren ikke har været hjemme til at modtage værdibrevet / pengebrevet.
Dette baseret på datoen den 5/1 32 som skrevet står under oblaten på forsiden af brevet. Om denne konklusion så er den rigtige må også stå hen i det uvisse. Men hvis denne er rigtig, så har modtageren først modtaget forsendelsen tirsdag den 5/1 1932.
Takst: Værdi-og pengebrev: Værdiporto indtil 1000 kr. Periode: 1.3. 1921 – 1.7. 1940 …..……………50 øre
Takst: Brevporto for brev i 1. Vægtklasse indtil 250 gr…………..……………………………………………………….. 15 øre
I alt:……………………………………………………………………………………………………………………………… 65 øre
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.
Københavns Poststempler: Forlaget SKILLING V/ Jan Bendix
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.

 

Bagsiden af Værdi / pengebrevet med de to flotte lakforsejlinger og det noget udviskede Aarhusstempel